.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız Hakkında Bilgilendirme ve Beyan Formu

Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği Aklease olarak her zaman bizim için en önemli değerlerimizden biridir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bilgi güvenliği konusunda yapılan yasal düzenleme sonucu Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamı hakkında sizleri de bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKHK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, varlık, finansal ürünleri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri, (Bilanço, mizan, krediler, rating, skoring, ödemeler, abone numaraları, harcamaları vb.), finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.), müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Genel Müdürlük, Şubeler, Akbank, internet şubesi/sitesi, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Ak Finansal Kiralama A.Ş’nin sunduğu her bir ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi, bu ürün hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşteriye hitap eden finansal kiralama çeşitlerinin tespit edilebilmesi, müşteri ve finansal kiralama ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılabilmesi gibi yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde doğrudan müşteriden veya KKB, Risk Merkezi gibi diğer resmi ya da doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından veya hizmet alıp verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebildiği kişisel veriler Veri Sorumlusu sıfatı ile Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından işlenebilecektir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile BDDK, TCMB, MASAK ve diğer yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKHK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

Ak Finansal Kiralama A.Ş. nezdindeki kişisel veriler, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi merciler, Bankacılık Kanunu madde 73/4’de düzenlenen finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü taraflar, BDDK, KKB, Risk Merkezi, ve MASAK gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar, işbirliği yapılan kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı taraflar ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler, kredi ilişkisine girilen yurtiçi/yurtdışı bankalar, finansal kuruluşları ile amaçları kapsamında sınırlı ölçüde paylaşılabilmektedir..

​ KVKHK 11.maddesi gereğince; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.