Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Politikalar  >  Bağış Ve Yardım Politikası
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Bağış ve Yardım Politikası

VİZYON

Şirketin sosyal sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyetinin kamuoyu tarafından algılanmasına olumlu yönde katkı sağlanması veya Şirketin öngörülebilen maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması amacıyla eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal ve insani konular ile ilgili bir karşılığı olmaksızın, bağış yapabilir.

AMAÇ

Bu politika ile Şirketin toplumsal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile faaliyetlerine katkıda bulunmasına yönelik olarak yapacağı bağışlara ilişkin esas ve usullerin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.

SORUMLULUKLAR

Hazırlayan

:

 Finansal Yönetim Bölümü

Görüş Veren Birimler 

:

 İç Kontrol Başkanlığı

Onaylayan

:

 Yönetim Kurulu

Yayımlayan

:

 Finansal Yönetim Bölümü

Kullanıcılar

:

 Tüm Aklease çalışanları ile Aklease adına çalışanlar bu dokümanın kapsamındadır.


KAPSAM VE İÇERİK

Her türlü bağış talebi, bağış yapmak isteyen birim tarafından gerekçeli görüşünü de ekleyerek

varsa ilgili Genel Müdür Yardımcısı’na yoksa Bölüm Başkan’ına iletilir. Talebe ilişkin gerekli değerlendirme Uyum Birimi görüşü uygunluğu ardından Finansal Yönetim birimine aktarılır. Finansal Yönetim birimi bütçe tarafında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bağış ve yardımlara ilişkin bölüm görüşünü de ekleyerek Genel Müdürün görüşüne sunar. Genel Müdür görüşüne istinaden, Aklease Yönetim kurulu tarafından onay alınmalıdır.

Şirketimizin sosyal sorumluluk projeleri ve hayır kurumlarına bağış ve yardım yapılması aşamasında; herhangi bir aşım olması durumunda Uyum Birimi görüşü ardından, Yönetim Kurulu onayı alınmalıdır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan “Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılabilecek bağış ve yardımlara ilişkin yönetmelik (Resmi Gazete-1 Kasım 2006-Sayı:26333)” uyarınca, şirketimiz dahil olduğu risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere, münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, siyasi partilere ve sendikalara bağış ve yardım yapamaz.

YÜRÜRLÜK VE REVİZYON

Bu politikanın geçerli olduğu birimlerde çalışan tüm personel, Uyum Birimi ve İç Kontrol Başkanlığı gözetim ve eşgüdümü altında, dokümanda belirlenen prensiplerin uygulanmasından sorumludur.

Bu politika dokümanı yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu politikada yapılacak müteakip güncelleme ve değişiklikler ile diğer bütünleyici parçaların çalışanlarımıza tebliği şirket içi elektronik ortamlar vasıtasıyla yapılır.