Yatırımcı İlişkileri

Bu yazıyı paylaşın
 
 

Uyum

MASAK uyum politikası

Ak Finansal Kiralama A.Ş. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Müşteri Tanı Politikası ve Prensipleri

Ak Finansal Kiralama A.Ş. hakkında

1988 yılında kurulan Ak Finansal Kiralama A.Ş., %100 oranında Akbank T.A.Ş.’nin iştirakidir. Şirketimiz, ülkemizin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamındaki kanun ve yönetmeliklerine uyumlu olmak zorundadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kapsamında Kurum Politikası” mevcuttur. Şirketimiz Kurum Politikası, Akbank Kurum Politikası ile de uyumludur.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili Türkiye mevzuatı

Türkiye’ de yürürlükte olan kanunlara göre suçtan elde edilen gelirin finansal sistem kullanılarak aklanmaya çalışılması suç olarak kabul edilmektedir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mücadele stratejisinin belirlenmesi, uygulanacak politikalar ve mevzuatın oluşturulması görevi Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve doğrudan Maliye Bakanı’na bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda uyulması gereken temel ilkeler, yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ihlali sonucundaki cezalar aşağıda sayılan kanun, yönetmelik ve tebliğler ile belirlenmiştir;

Kapsam

​Ak Finansal Kiralama A.Ş.’nin Kurum Politikası, yerleşik olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamındaki ulusal mevzuatının yanısıra, uluslararası kuruluşlar ve düzenleyiciler tarafından belirlenen ve yayınlanan tavsiye, ilke, standart ve rehberlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda dikkate alınmış olan uluslararası belgeler aşağıda belirtilmektedir.

FATF’in 40+9 Tavsiyeleri ve Uygulama Metodolojisi Kriterleri dokümanı

AB Direktifleri

BM Güvenlik Konseyi Kararları

Amaç

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair ulusal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere uyumun sağlanması,
 • Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etme ve maruz kalınma ihtimali riskinin azaltılması için şirket stratejilerinin, bu bağlamda şirket kurum politikasının ve yazılı prosedürlerin belirlenmesi,
 • Şirket çalışanları tarafından, Şirketimiz kurum politikası ilkeleri ile ifade edilen mücadele yaklaşımının benimsenmesi, ulusal mevzuatın öngördüğü yasal yükümlülüklerin bilinmesi ve finansal kiralama işlemlerinde dikkate alınması için gereken bilinç ve farkındalığın yaratılması.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Önlenmesine Yönelik Program ve Uygulamalar

Ak Finansal Kiralama A.Ş., Türkiye’ de geçerli yasalara, mevzuatlara ve uluslararası standartlara uyum sağlamak ve Şirketin suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına aracı olmasını engellemek ve bu kapsamda kontrol faaliyetlerini yerine getirebilmek adına suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin önlenmesine yönelik Uyum Programı hazırlamıştır. Bu programın temel bileşenleri;

 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine dair politika, prosedür ve iş akışlarının oluşturulması,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik bir yazılım programı kullanılarak risk bazlı izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” uyarınca bilgi ve belgelerin arşivlenmesi,
 • Uyum Görevlisi atanması ve Uyum Birimi’nin oluşturulması,
 • Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü kapsamında tespit edilen şüpheli işlemlerin Uyum Görevlisi’ne ve MASAK’ a raporlanması yönünde iş akışlarının ve prosedürlerin oluşturulması,
 • Şirket personeline eğitim verilmesi,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik yürütülen iş akışlarının denetim ve kontrolünün sağlanması

Grup Uyum Yapısı

5549 sayılı Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (“Uyum Programı Yönetmeliği”) doğrultusunda, finansal grup seviyesinde ana finansal kuruluş olan Akbank T.A.Ş. liderliğinde uyum programı oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, gruba bağlı her bir finansal kuruluşun, grup seviyesinde belirlenen standart ve politikaları gözeterek ayrı bir uyum programı oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Akbank finansal grubuna bağlı Aklease, hem Grup uyum programının bütününün hem de finansal kuruluş uyum programının, faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun bir biçimde, yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesiyle görevlidir.

5549 sayılı Kanun uyarınca getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanmasıyla ilgili olarak yapılan kontroller neticesinde tespit edilen eksiklikler, gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere periyodik aralıklarla raporlanarak sonuçları takip edilmektedir. Aklease Uyum Görevlisi,  dâhili mevzuatları doğrultusunda kurum içi yaptığı raporlamaların yanı sıra, Grup Uyum Görevlisi’ne aşağıda belirtilen konular dâhilinde düzenli aralıklarla raporlama yapmaktadır.

 • Grup Uyum Programı’na tabi faaliyetleri (risk yönetimi, izleme ve kontrol vb.),
 • Grup Uyum Programı kapsamında yürütülen çalışmaları ve istatistiki bilgiler (eğitim, iç denetim vb.),
 • Yasal otoritelere yapılan olağan raporlamalara dair önemli bilgileri

yıllık olarak hazırlanan Finansal Kuruluş Uyum Faaliyet Raporu ile Finansal Grup Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Yardımcısı’na iletmektedir.

Diğer yandan;

 • Uyum programı kapsamındaki önem arz eden konuları,
 • Yasal uyum kapsamındaki çalışmaların güncel aksiyon planını,
 • Yüksek risk grubundaki müşteri ile işlemlerinin izlenmesi ve kontrolüne dair önem arz eden konuları,
 • Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolüne ilişkin önemli hususları,

ise her çeyrek dönem sonunda Finansal Kuruluş Çeyrek Dönem Uyum Raporu aracılığıyla Grup Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Yardımcısı’na raporlamaktadır.

Müşteri Kabul Uygulama Esasları

Müşteri Kabul Uygulama Esasları, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler içerisinde bulunan “Müşterini Tanı” ilkesine uyum sağlamak için oluşturulmuş prensipleri içermektedir. Müşterilerin tanınmasına ilişkin yükümlülük kimlik tespit adımı ile başlamaktadır.

Müşteri olarak kabul edilmeyecek kişi ve kuruluşlar belirlenerek aşağıda maddelenmiştir.

 • Bilgi, belge vermekten ve kayıt altına girmekten kaçınanlar,
 • Anonim isimlerle veya rumuzla hesap açtırmak isteyenler,
 • İşlemleri ve fonlarının kaynağı hakkında tatminkar bilgi veremeyenler,
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan suç gelirlerini aklayan ve terörizmin finansmanına destek verenlerin yer aldığı listelerde ismi yer alanlar,
 • İç istihbarat sisteminde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bununla ilgili mali suçlar açısından (dolandırıcılık, sahtecilik, organize suçlar vb) sakıncalı kaydı olanlar,
 • Tabela bankaları (fiziksel bir hizmet yeri ve tam zamanlı çalışan istihdam etmeksizin internet üzerinden finansal hizmetler sunan kuruluş),
 • Yaptırım kapsamındaki ülke gerçek ve tüzel kişileri,
 • Kumar ve yasadışı bahis şirketleri.

Risk temelli yaklaşım çerçevesinde risk, üç ana kategoride olmak üzere; müşteri, ürün/ hizmet riski ve ülke/ bölge riski olarak aşağıda tanımlanmıştır.

Yüksek Riskli Müşteriler

Belli başlı bazı iş kolları için hesap açılışı öncesi “Güçlendirilmiş Müşterini Tanı” ilkesinin uygulanması gerekebilmektedir. Bu kapsamda yüksek riskli kabul edilen müşteriler aşağıda yer almaktadır;

 • Dernek, Vakıf, Yardım Kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Örgütleri,
 • Riskli bölge ve ülkelerde kurulu firmalar,
 • Riskli ülke vatandaşları,
 • Yoğun nakit kullanılan işyerleri,
 • Siyasi nüfuz sahibi kişiler,
 • Döviz Büroları, kuyumcu, değerli taş ve maden ticareti yapanlar,
 • Turizm/ seyahat acenteleri, eğlence mekânları
 • Taşımacılık/nakliyat firmaları,
 • Gümrük büroları,
 • Gemi taşımacılığı yapan firmalar,
 • Savunma sanayi ve silah şirketleri,
 • Hamiline Hisse Senedi Olan Firmalar,
 • Faktoring Şirketleri, Elektronik & Bilişim Firmaları, Danışmanlık firmaları,
 • Para hizmeti veren (Money Service Business – MSB), ödeme sistemleri ve kripto varlık faaliyeti gösteren firmalar kuruluşlar

Yüksek Riskli Ürün ve Hizmetler

 • Riskli ülkeler ile yapılan işlemler,
 • Karmaşık ve olağandışı işlemler,
 • Müşterinin meslek veya faaliyet konularına, risk profiline ve fon kaynaklarına uygun olmayan ürün ve hizmetler,
 • Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetler,
 • Yüz yüze olmayan işlemlerin yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemler.
 • Alt kiralama yapılan işlemler,
 • Tek başına veya bir araya getirildiğinde kitle imha silahlarının üretimine imkan veren ekipmanlara yönelik işlemler.

Yüksek Riskli Ülke / Bölgeler

 • Vergi cennetleri, (OECD ve FATF kriterlerine göre)
 • AB tarafından kısmen veya tamamen ambargo uygulanan ülkeler,
 • OFAC (ABD Hazine Bakanlığı) tarafından kısmen veya tamamen ambargo uygulanan ülkeler,
 • FATF (Mali Eylem Görev Gücü) ile işbirliği yapmayan ülke ve bölgeler listesinde yer alan ülke ve bölgeler,
 • FINCEN (ABD Mali Suçları Araştırma Bürosu ) listesinde adı geçen ülkeler

Eğitim

5549 sayılı Kanun ve bağlı mevzuat ile, Şirketimiz personelinin bilgi ve bilinç seviyesini artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri yürütülür. Bu eğitim faaliyetleri ulusal ve uluslararası mevzuatın temel ilkelerinin anlatıldığı iyi uygulama örnekleri ile desteklenir.
Şirketimizde işe başlayan her yeni personel suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele eğitimlerini temel bankacılık eğitim programı içinde alır, diğer personele ise her yıl konuyla ilgili bir güncelleme eğitimi verilir.