Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Politikalar  >  Ücretlendirme Politikası
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Ücretlendirme Politikası

AMAÇ

Ücretlendirme politikasının amacı, BDDK ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Aklease’in; stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yapısı ile uyumunun sağlanmasına yönelik, aşırı risk alınmasını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak usul ve esasların yazılı olarak belirlenmesidir.

Sürdürülebilir başarı için gerekli olan insan kaynağını şirketimize kazandırmak, korumak, ödüllendirmek ve motive etmek üzere yapılandırılan ücretlendirme politikası ile müşterileri, paydaşları veya piyasaları olumsuz etkileyebilecek uygulama veya davranışların, müşteri zararı, finansal ceza veya itibar kaybına neden olması gibi risklerin engellenmesi de amaçlanır.

KAPSAM

Ücretlendirme Politikası, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve tüm Aklease çalışanları için geçerli olan ücretlendirme ilke ve kurallarını belirler.

Tüm çalışanların ücretlendirme ve özlük hakları işbu politika dokümanı ile belirlenir.

SORUMLULUKLAR

Hazırlayan  

:

 İnsan ve Kültür Bölümü

Onaylayan

:

 Yönetim Kurulu

Yayımlayan

:

 İnsan ve Kültür Bölümü

Kullanıcılar

:

 Tüm Aklease çalışanları ile Aklease adına çalışanlar bu dokümanın kapsamındadır.


PRENSİPLER

Ücretlendirme

Üst Düzey yönetime ve diğer çalışanlara verilecek ücretler Aklease’in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumludur. Tüm çalışanlar üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak ücretlendirilir.

Ücret Kademesi ve Ücret Aralığı

Tüm çalışanlarımızın ücretleri, her kademe için belirlenmiş ücret aralıkları ile yönetilmektedir. Ücret adaletinin sağlanması açısından benzer görevi yapan çalışanların benzer ücreti alması amaçlanmıştır. Bu amaçla yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak görevlerin kademeleri belirlenmiştir. Ücret kademeleri ve aralıkları her zam döneminde gözden geçirilir.

Yüksek Performansı Ödüllendirme

Performans Değerlendirme Sistemi sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve daha yüksek prim almaları amaçlanmıştır.

Performansa Dayalı Ödemeler

Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınır. Başta prim ödemeleri olmak üzere performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez.

Ücretin Gizliliği

Aklease’de ücretlerin ve diğer parasal ödemelerin özel olması ve gizliliği esastır. Çalışan tarafından gizliliğin ihlali disiplin kurulu konusudur.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

Ücretlendirme politikası ve uygulamaları, çalışan bağlılığının sağlanmasında ve performansının geliştirilmesindeki önemli faktörlerden biridir. Yeni yetenekleri şirketimize kazandırmak ve performansı yüksek çalışanlarımızı korumak amacı ile oluşturulan ücretlendirme politikası belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınmaktadır.

İç Etkenler

Aklease ücret yapısı belirlenirken;

 • Aklease içi ücret dengesi ve bütçe olanakları,

 • Çalışanların görev tanımı ve sorumluluk düzeyi,
 • Her bir çalışanın sergilediği bireysel performansı,
 • Çalışanın yetkinlikleri,
 • Aklease’in iç ve dış mevzuatına uyum

dikkate alınmaktadır.

Dış Etkenler

Aklease ücret politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yetenekleri şirketimize kazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur. Çalışanların ücret ve prim modeli oluşturulurken bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmakta olan Leasing Sektörü ücret araştırması sonuçlarına göre Aklease’in sektör içindeki konumu dikkate alınır.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI

Ücretlendirme politikası genel uygulama prensipleri aşağıdaki gibidir.

Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar ve ücretlendirme esasları Akbank Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücret Artışları

 • Ücret artışı yılda bir kez yapılır.
 • Ücret artış dönemlerinde artış bütçesinin belirlenmesinde aşağıda yer alan kriterler baz alınarak belirlenir. 
  • Geçmiş dönem enflasyon oranları
  • Rekabetçi politikaların uygulanacağı alanlar
  • Aklease’in sektör içindeki konumu
 • Artış oranı Akbank İnsan ve Kültür İş Birimi ile paylaşılmaktadır.
 • Eşit işe benzer ücret politikasının uygulanması ve bireysel farklılaşmaların performans bazlı olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
 • Yüksek performansı ödüllendirmek için ücret kademesine göre Aklease ücret aralığı ortalamasının altında kalan ancak yüksek performans gösteren çalışanlar daha yüksek ücret artışı alırlar.
 • Aklease’in sektör içindeki konumunu belirlemek amacı ile bağımsız danışmanlık firmaları tarafından yapılan ücret araştırmaları analiz edilerek Aklease’in sektör içindeki durumu tespit edilir.
 • İlgili döneme ait ücret artışı bilgileri çalışanlar ile paylaşılır.

Terfi Veya Görev Değişikliği Sonrası Yeni Ücretlerin Belirlenmesi

Terfi eden veya görev değişikliği olan çalışanların ücret kademesinde değişiklik olduğu taktirde, çalışanın yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak yeni ücreti belirlenir.

Performans Primi

Prim ödemeleri:

 • Kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi,
 • Bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması,
 • Kurum için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi

için yapılan ödemelerdir.

Prim sistemi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlük ve Saha çalışanlarını kapsamaktadır. Dağıtılacak olan prim miktarını belirlemede, uygulanmakta olan risk yönetim kavramları ile birlikte kredi riski, operasyonel risk, mevzuat riski, itibar riski gibi unsurlar dikkate alınır. Ayrıca, prime dayanak teşkil eden performansın elde edilmesini sağlayan her türlü aksiyonda Aklease ve müşteri menfaatinin korunmuş olması gerekliliği de göz önüne alınır.

Aklease kadrolu avukatlarının ilgili primleri Hukuk Performans Primi Sistemi kapsamında ödenir

Kampanya Ödülleri

Özellikli ve açıkça tanımlanmış bir hedefe ulaşma amacıyla düzenlenen kampanyalara ilişkin, tanımlı kurallar çerçevesinde önceden belirlenmiş kriterlerin yerine getirilmesi şartı ile hak kazanılan, çalışanlara ve/veya takımlara verilen ödüllerdir.

Diğer Ödüller

Aklease çalışanlarının motivasyon ve verimliliğine doğrudan katkıda bulunmak, iş konusunda tatmini arttırmak, üstün performans gösteren çalışanları tanımak, takdir ve teşvik etmek, çalışanların mesleğine ve Aklease’e bağlılığını güçlendirmek amacıyla verilen ödüllerdir.

Yan Hak Uygulamaları

Ücrete ek olarak yapılan maddi veya maddi olmayan nitelikteki menfaat ve ödemeleri ifade eder. Görev tanımı, görev kademesi, yetki düzeyi, bütçe gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenir.

ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ İZLENMESİ, DENETLENMESİ ve RAPORLANMASI

İlgili birimlerce, Aklease’in emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da Aklease’in mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlemler tesis edilir. İlgili süreç Aklease İç Kontrol Başkanlığı tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK ve REVİZYON

Bu doküman ve dokümanda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.