Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Politikalar  >  Rüşvet Ve Yolsuzlukla Yönetim Politikası
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Yönetim Politikası

VİZYON

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası, öncelikli olarak ulusal mevzuat ile bu doküman içeriğinde atıfta bulunulan uluslararası mevzuat, uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan iyi uygulama örneği mahiyetindeki temel düzenlemeler, ilkeler, tavsiyeler ve kriterlere uyumu hedefler.

Ak Finansal Kiralama A.Ş. Uyum Biriminin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum kapsamında hazırladığı Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası, Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanır. Politikanın, uygulanması ve güncellenmesi Uyum Birimi sorumluluğundadır.

AMAÇ

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası’nın amacı, Şirketimizin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, temiz bankacılık, etik ilkelere ve evrensel kurallara uyumunu sağlamak ile birlikte finansal suçların önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu sağlamaya, müşterilerimizi, işlemlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi risk temelli bir yaklaşımla değerlendirerek, olası risklerin azaltılmasına yönelik stratejilerimizi, ilgili kontrol ve önlemlerimizi, işleyiş kurallarımızı ve sorumluluklarımızı belirleyerek tüm çalışanlarımızı bu konularda bilinçlendirir.

İşbu politika aynı zamanda, kaynağı rüşvet ve yolsuzluk suçları olan suç gelirlerinin bankaya yerleştirilmesinin ve aklanmasının önlenmesi, banka çalışanları-müşteri/ iş ortakları arasında rüşvet ve yolsuzluk suçu doğmasına zemin hazırlayabilecek ortamın mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasının ve tespitinin sağlanması, rüşvet ve yolsuzluk suçu ile ilgili yükümlülük ve taahhütlerin gereğinin yerine getirilmesini hedefler.

Şirketimizin tüm çalışanları, işbu politikaya uyum sağlamak ve uyumlu bir şekilde işlemlerinin devam ettirilmesinden sorumludur.

SORUMLULUKLAR

Hazırlayan

:

 Uyum Birimi

Görüş Veren Birimler 

:

 İç Kontrol Başkanlığı

Onaylayan

:

 Yönetim Kurulu

Yayımlayan

:

 Uyum Birimi

Kullanıcılar

:

 Tüm Aklease çalışanları ile Aklease adına çalışanlar bu dokümanın kapsamındadır.


TANIMLAR

Yolsuzluk: Herhangi bir kurumdaki mevcut kaynak ve yetkilerin kişisel amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılması.

Rüşvet: Bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır. Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi partiler ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar,
 • Alınan komisyonlar,
 • Eşitsiz ve iç düzenlemelere aykırı olarak kullandırılan sosyal haklar,
 • Hediye,
 • Ağırlama faaliyetleri,
 • Diğer menfaatler

sayılabilir.

Risk: Risk, bir olayın meydana gelme ve hedeflerin başarısını olumsuz yönde etkileme olasılığı olarak tanımlanır. Ayrıca, Şirketimizce sunulan hizmetlerden, finansal suçlardan doğan gelirlerin aklanması amacıyla yararlanılması, yolsuzluk ve rüşvet kapsamında belirtilen ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumun sağlanamaması veya Şirketimizin maruz kalabileceği mali ya da itibari zarar ihtimali.

Uyum Birimi: Uyum Görevlisine bağlı olarak çalışan ve uyum programının yürütülmesiyle görevli çalışanlardan oluşan birim.

Üçüncü taraf: Hissedarlar, iştirakler, grup firmaları, mevcut ve potansiyel olmak üzere; iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, partnerler, destek hizmeti kapsamında olan firmalar bu politika kapsamında üçüncü taraf olarak kabul edilir.

Komisyon: Bir işte aracılık yapan kimseye hizmeti karşılığında yapılan ödeme.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu: Rüşvet suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler”in yer aldığı dördüncü kısmın birinci bölümünde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde 252–254. maddeler arasında bulunur. Aynı zamanda, TCK'nın 282. maddesinin 1. fıkrasına göre, ceza alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar, aklamanın öncül suçu olarak kabul edilir. Bu nedenle, Kanun'un 252. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasını gerektiren kamu görevlisine rüşvet verilmesi suçu, aklamanın öncül suçudur.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi: Sürekli rekabet içindeki iş dünyasında, ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren, yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlığı altında toplam on küresel ilkenin geliştirilmesi hedeflenir.

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi: Hem kamu hem de özel sektörde; yolsuzlukla mücadele, hesap verilebilirliği arttırma ve sürdürülebilir kalkınma ve ilerlemeyi hedefleyen bir ilkeler bütünüdür. Yolsuzluğa karşı mücadele edecek birimler ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik model birimler önerir. Türkiye tarafından 10 Aralık 2003 tarihinde imzalanmış olup, 18 Mayıs 2006 tarih ve 5506 sayılı Kanunla onaylanır.

Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu: Birleşik Krallık’da kurulmuş olan şirketler ve ticari kuruluşlar nezdinde rüşvet suçunu düzenleyen, 2010 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından onaylanan kanun.

The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA): Türkçe’ye Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası olarak çevrilebilecek, haksız kazanç elde etmek amacıyla yabancı hükümet görevlilerine rüşvet verme suçunu düzenleyen bir Amerika Birleşik Devletleri Federal Yasası.

Sapin II: Fransa’da 1 Haziran 2017’de yürürlüğe giren; şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik modernleşmeyi hedefleyerek şirketlerin yolsuzluk risklerini belirlemek ve azaltmak için bir yolsuzlukla mücadele programı oluşturması gerektiğini öngören yasadır. Yasa kapsamında, haksız bir avantaj veya etki yaratmak amacıyla yabancı bir kamu görevlisine hediye, ödül veya bağış sunulması suç kabul edilir.

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi: Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan işbu sözleşme; yolsuzluk ve rüşvet ile mücadeleyi ve toplumun, yolsuzluğa karşı korunmasını hedefleyen ortak bir ceza politikası.

GRECO (Group of States against Corruption) Tavsiyeleri: Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan yolsuzlukla mücadele standartlarına uygunluğunu değerlendirmek ve bu yolda kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen rehber.

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi: İş çevrelerine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan hakları, çevre, kamuoyunu bilgilendirme, rekabet, vergilendirme, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları içerir.

KAPSAM VE İÇERİK

İşbu politika, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Üst Düzey Yöneticiler ve tüm şirket çalışanlarını, yasal mevzuat ile düzenlenmiş destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile müşterilerimizi kapsamaktadır.
Şirketimiz Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca getirilen düzenlemeler, tavsiye, ilke, standart ve rehberlerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası dokümanında, tüm çalışanların dikkate alması gereken;

 • Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili genel çerçeve
 • Yolsuzluk ve rüşvet kapsamındaki riskli alanlar
 • Yolsuzluk ve rüşvet mücadele faaliyetleri kapsamında dikkat edilecek hususlar
 • İzleme ve kontrol faaliyetleri 

başlıklarına yer verilmiştir.

YOLSUZLUK ve RÜŞVET İLE İLGİLİ GENEL ÇERÇEVE

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası, ulusal ve uluslararası düzenleme, ilke, tavsiye ve kriterlere göre oluşturulmuştur. Aşağıda belirtilmiş düzenlemeler, işbu Ulusal Mevzuat dahilinde;

 • 6352 Sayılı Kanun’un 87. maddesi,
 • 5237 Sayılı Kanun’un 252. maddesi,

esas alınmıştır.

Uluslararası Kuruluşlar dahilinde;

 • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi,
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi,
 • ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA),
 • Birleşik Krallık Rüşveti Önleme Yasası,
 • Sapin II – Fransız Rüşvetle Mücadele Kanunu,
 • Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi,
 • Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Avrupa Devletler Grubu (GRECO) Tavsiyeleri,
 • OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi esas alınmıştır.

politikanın genel çerçevesini oluşturmaktadır.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET KAPSAMINDAKİ ODAK ALANLARI

İşbu politika kapsamında, politikaya uyum sağlamak ve uyumlu bir şekilde akışların devam ettirilmesi için iş birimleri temel odak alanları olan;

 • Hediye kabulü ve sunumu,
 • Temsil ve ağırlama faaliyetleri,
 • Kolaylaştırma Ödemeleri,
 • Bağış ödemeleri (Siyasi katkılar ve Hayır Kurumu Katkıları)
 • Görevin kötüye kullanımı,
 • Üçüncü taraflar ve iş ortakları ile ilişkiler,
 • Yasal Otoriteler ile ilişkiler,
 • Sponsorluk ilişkileri kapsamında gereken aksiyonları

almalıdırlar.

Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Hizmet alan veya hizmet veren üçüncü taraflar ile birlikte iş ortakları için de bu ilkeler aranmaktadır. Şirketimiz çalışanları haricindeki tüm menfaat sahipleri olan üçüncü taraflar ile faaliyetler; adil, şeffaf, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmelidir. Gerek kurum içinde, gerek kurum dışı olan üçüncü taraflar, yasal otoriteler, iş ortakları ve iş ilişkisinde olduğumuz diğer taraflara karşı doğrudan veya dolaylı olarak usulsüz bir şekilde ödeme yapma veya alma ve görevi kötüye kullanma kesinlikle yasaklanmıştır.

Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca temel odak alanları aşağıda tanımlanmıştır.

Hediye Kabulü ve Sunumu

Hediye, mevcut iş ilişkisi ile potansiyel iş beklentisi içerisindeki kişiler arasında, maddi veya manevi bir karşılık gerektirmeyen, ticari nezaket veya teşekkür amacıyla verilen ürün ve hizmetlerdir.

Şirketimiz çalışanları, sorumluluk ve karar alma süreçlerini etkileyebileceğini düşündüğü hediyeleri kabul etmemelidir. Kabul etmeme iradesinin karşı tarafça kesinlikle kabul görmediği, bu nedenle iş ilişkisinin zedelenme riski oluştuğu durumlarda bir defaya mahsus olmak kaydıyla 1.250 TL’yi geçmeyecek değerde hediyeleri kabul edebilirler. Bir takvim yılında ise 5.000 TL’yi geçmeyecek şekilde hediyeleri kabul edebilirler.

Şirketimiz çalışanları, 1.250 TL. yi geçmeyecek değerde kabul ettiği her hediye için “Hediye Kabul Beyan Formu” nu (Ek-1) doldurarak Aklease Uyum Birimi’ne teslim etmesi gerekmektedir. Hediye tutarının 1.250 TL’yi geçtiği durumda ise çalışan “Hediye İade Mektubu (Ek-2)” formunu doldurarak hediyeyi kabul edemeyeceğine dair beyanını hediyeyi veren gerçek/tüzel kişi ile birlikte Aklease Uyum Birimi’ne teslim eder. Hediyeyi kabul ettiği halde “Hediye Kabul Beyan Formu” doldurmayan çalışan hakkında veya “Hediye Kabul Beyan Formu”nda beyan edilen hediye tutarının 1.250 TL’yi geçtiği Aklease Uyum Birimince tespit edilen çalışanlar hakkında İç Kontrol Başkanlığı’nca Hediye ve Ağırlama Politikası’na aykırılık nedeniyle inceleme başlatılır.

Temsil ve Ağırlama Faaliyetleri

Temsil ve Ağırlama faaliyetleri, iş ilişkisi veya potansiyel iş ilişkisi içerisindeki kişiler arasında temsil ve ağırlama amacıyla gerçekleştirilen davet, eğlence, yemek, kurumsal iletişim organizasyonları ile eğitim faaliyetleridir.

Şirketimiz adına çalışan ve Şirketimizi temsil eden çalışanlar tarafından gerçekleştirilmek istenen ağırlama faaliyetleri alenen, iyi niyetli ve koşulsuz olmalıdır. Temsil ve ağırlama amacıyla Şirketimiz çalışanlarının eğlence organizasyonu yapması veya yemek vermesi durumunda Şirketimiz tarafından belirlenen temsil ve ağırlama yetkilerinin kullanılmasına ilişkin esaslar uygulanmalıdır. Ayrıca temsil ve ağırlamalar, herhangi bir çıkar çatışması veya bu yönde bir algıya sebep olmamalıdır. 

Kolaylaştırma Ödemeleri

Kolaylaştırma ödemeleri, kolaylaştırıcı ödemeyi yapan tarafın yasal olarak hak kazanmış olduğu bir rutin veya gerekli işlemin yapılmasını güvence altına almak veya hızlandırmak için alt kademe bir görevliye yapılan resmi olmayan, uygunsuz, küçük tutarda ödemelerdir. Şirketimiz, bünyesinde çalışanların veya Şirket adına faaliyet gösteren bireylerin, herhangi bir kamu kurumundan veya kamu kurumuna bağlı bireylerden rutin işlemlerin ve süreçlerin (izin veya ruhsat almak, belge temin etmek, ihale işlemleri vb.) güvence altına alınması veya hızlandırması adına kolaylaştırılmış ödeme almasını veya yapmasını yasaklar. Yapılan işlemlerde bu yönde herhangi bir şüphe duyulması halinde, Şirket etik hattımız etik@aklease.com veya Akbank etik hattına etik@akbank.com bildirilmesi gerekmektedir. Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı, bu çerçevede raporlanan Etik Hattı bildirimlerini 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Aklease Uyum Birimi ile paylaşmalıdır.

Bağış Ödemeleri (Siyasi Katkılar, Hayır Kurumu Katkıları)

Şirketimiz, bünyesinde çalışanların ve şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşların, şirket adına herhangi bir siyasi partiye, siyasi vakaya, siyasi katkıda bulunmasını veya herhangi bağımsız siyasi adayı desteklemesini yasaklar. Yapılan katkılar, Şirketimizden bağımsız olması, ticari avantaj sağlamaması ve bireysel olması halinde bu kuraldan istisna tutulmaktadır. İşbu politikada bahse konu siyasi katkılar, siyasi amaç adına yapılan tüm ödemelerdir (bağışlar, hediyeler, servis tedariki, krediler, siyasi parti reklam ve pazarlaması, bağış toplama etkinliği biletleri alınması ve araştırma birimlerine katkılar vb).

Şirketimiz, bünyesinde çalışanların ve şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşların, hayır kurumlarını, Şirketimizden bağımsız olarak, kendi imkânları ile desteklemesine kısıtlama getirmez. Ancak, hayır kurumlarına yapılacak bağışlarda Şirketimiz Etik İlkeler Politikası’nda yer alan prensiplere uyulması zorunludur.

Diğer yandan, Şirketimizin sosyal sorumluluk projeleri ve hayır kurumlarına bağış yapılması aşamasında; Uyum Birimi görüşü ardından, Yönetim Kurulu onayı alınmalıdır. Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı, bu çerçevede raporlanan Etik Hattı bildirimlerini 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Uyum Birimi ile paylaşmalıdır.

Görevin Kötüye Kullanılması

Görevin kötüye kullanılması, sahip olunan yetkilerin, karar alma sürecinde özel çıkar sağlamak suretiyle kullanılması anlamına gelmektedir. Şirketimiz çalışanları, sahip oldukları yetkileri ve görevleri yerine getirirken, özel çıkarlar adı altında kendileri, yakınları, üçüncü taraflar lehine veya aleyhine karar alamazlar. Şirketimizin ve müşterilerin zarar görmesine yol açacak bir şekilde hareket edemezler. Şirketimiz çalışanı, görevlerini yerine getirirken, elde edilen bilgilerin gizliliğine bağlı kalmak; söz konusu bilgileri belirli bir yetki olmaksızın üçüncü kişilere veya taraflara açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin veya tarafların çıkarlarına kullanmamak zorundadır. Bu ve buna benzer durumlar Şirketimiz çalışanları tarafından tespit edilmesi halinde Şirket etik hattımız etik@aklease.com veya Akbank etik hattına etik@akbank.com bildirmesi gerekmektedir. Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı, bu çerçevede raporlanan Etik Hattı bildirimlerini 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Uyum Birimi ile paylaşmalıdır.

Üçüncü Taraflar ve İş Ortakları

Hissedarlar, iştirakler, grup firmaları, mevcut ve potansiyel olmak üzere; iş ortakları, tedarikçiler, partnerler, destek hizmeti kapsamında olan firmalar bu politika kapsamında üçüncü taraf olarak kabul edilir.
Dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur. Şirketimiz, mal ve hizmet alımından önce, üçüncü taraflar ve ortaklarını işbu politika kurallarına uymak zorunda oldukları konusunda bilgilendirmektedir. Dış hizmet alınan veya verilen herhangi bir hizmet için gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapmak üzere Uyum Birimi görüşü alınmalıdır. Ayrıca Operasyon İş Birimi’nin, Satın Alma Bölümü Yönetmeliği'ne göre hareket edip, Yönetmelik’te belirtilen dokümanların ve araştırmaların kontrollerini yapmalıdır. İş Birimleri ise, talep aşamasında ve sonrasında Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Kılavuzunda belirtilen hususları uygulamalıdır. Üçüncü taraflar olabilecek firmaların; rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlarla ilgili olumsuz istihbaratının olmaması gerekmektedir. Üçüncü taraflar ile ilgili, bu politika esasları ve etik ilkelerimiz ile uyuşmayan herhangi bir durum ile karşılaşıldığında Şirket etik hattımız etik@aklease.com veya Akbank etik hattına etik@akbank.com raporlama yapılması gerekmektedir. Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı, bu çerçevede raporlanan Etik Hattı bildirimlerini 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Uyum Birimi ile paylaşmalıdır.

Yasal Otoriteler İle İlişkiler

Şirketimizin yasal düzenlemeler nedeni ile iletişimde olduğu yabancı veya yerli yasal otoritelerde görevli memurlara doğrudan ya da dolaylı olarak verilecek hediye ve ikramlar, Şirketimiz Hediye ve Ağırlama Politikası’nda belirtilen sembolik ve maddi değeri yüksek olmayan hediyelerle kısıtlı tutulur. Ayrıca başka bir menfaat ve ayrıcalık sunulması kesinlikle yasaktır. İş birimler yasal otoriteler ile ilişkilerinde yanlış bir algıya sebep olmayacak şekilde etik ilkelerimizde ve hediye ve Ağırlama Politikasında belirtilen usul ve esaslara uygun hareket etmelidir. Şirketimiz adına hareket eden İş Birimleri ve çalışanlar etik değerlerime ve Şirketimiz itibarına zarar vermeyecek bir şekilde hareket etmelidirler.
Kamu ve hazine fonlarının ve fon işlemlerinin uyum ve yolsuzluk kapsamında değerlendirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Kredi alarak finansman sağlayabilecek kamu ve hazine kaynaklı fonlar olduğunda Uyum Birimi görüşü alınmalıdır.

Sponsorluklar

Sponsorluklar, spor, sanat, kültür, eğitim, girişimcilik ve bilim alanlarında ya da bir aktivitenin veya organizasyonun desteklenmesi şeklinde olabilir. Sponsorluklar, karşılık beklenmeden ve kamu yararına yapılmalıdır. Şirketimiz ve sponsorluk hizmeti için anlaşılan kuruluşlar arasında çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir endişe olmamalıdır. Yıllık olarak belirlenen veya yıl içinde banka stratejileri doğrultusunda gerçekleşebilecek sponsorluklar, Uyum Birimi görüşü ile beraber Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunulabilir. Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı, bu çerçevede raporlanan Etik Hattı bildirimlerini 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Uyum Birimi ile paylaşmalıdır.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İLE MÜCADELE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Doğru Kayıt Tutulması:

Şirketimiz, herhangi bir tarafa ödeme yaparken işlemin mahiyetini doğrulamak adına tüm mali kayıtları tutmalı ve Şirketimiz İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında gerekli kontrol noktaları tesis etmelidir. İş birimleri, yolsuzluk ve rüşvet kapsamında riskli alanlar olarak kabul edilen;

 • Hediye alımı/verilmesi, ağırlama ve temsil organizasyonlarında; tüm ilgili fiş, fatura, makbuz vb. ticari evrakları,
 • Şirket adına yapılacak olan hayır kurumu kapsamındaki katkılar için Yönetim Kurulu Onayı’na ilişkin dokümanı, onay belgesini ve bağış ödemeleri formunu,
 • Üçüncü taraflar ve iş ortaklıkları kapsamında; firma bilgileri, teklif değerlendirme formu, sözleşme, fatura örneği vb. gibi tevsik edici belgeleri,
 • Yasal Otoriteler ile ilişkiler kapsamındaki giderler için; tüm ilgili fatura, fiş, makbuz vb. ticari evrakları,
 • Sponsorluk kapsamındaki giderler için, sözleşme, fatura, fiş, makbuz, dekont örneği gibi ticari evrakları

doğru bir şekilde kayıt altına alması, odak alanlarının gerçekleşmesi halinde Uyum Birimi’ne raporlaması ve yasal süreler kapsamında muhafazasından sorumludur.
Odak alanları kapsamında ortaya çıkan tevsik edici tüm belgeler, uygun olarak sunulmalı, kayıtlar eksiksiz, doğru ve güvenilir bir şekilde kaydedilmeli, denetim ve resmi kurumlar tarafından yapılan incelemelerde ilgili kayıtlar hazır bulundurulmalıdır. Muhasebe veya herhangi bir özel işlem ile ilgili ticari kayıtların üzerinde oynanmamalı, değiştirilmemeli ve gerçeklerden çarpıtılmamalıdır.

Raporlama ve Veri Koruma

Şirket adına hareket eden bir çalışan, şirket içinde veya şirket ile ilişki içerisinde olan bir tarafta yolsuzluk şüphesi duyduğunda, kendisine rüşvet teklif edildiğinde, rüşvet vermesi istendiğinde veya herhangi bir hukuka aykırı faaliyetin içinde kaldığında Şirket etik hattımız etik@aklease.com veya Akbank etik hattına etik@akbank.com’a raporlamalıdır.

Yapılan bildirim veya raporlama tamamen gizli tutulmalıdır. Bildirim veya raporlamayı yapan herhangi bir çalışanın, disiplin cezası, işten çıkarılma, mobbing vb. olumsuz muameleye maruz kalması önlenmelidir.

Politika İhlali

İşbu politikanın ihlali halinde Uyum Birimi tarafından inceleme yapılarak işbu politika ihlali doğrulanırsa, Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı’na bilgilendirme yapılır. Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı da 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, raporlanan Etik Hattı bildirimlerini Uyum Birimi ile paylaşmalıdır. Etik Hattı’na yapılan bildirimlerin gizli olması gerekmektedir. Bildirim yapan kişiler her şartta ve durumda gizli tutulur, hiçbir şekilde ifşa edilmez.

Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemede uygunsuz davranışların tespiti halinde Şirketimiz Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yaptırım uygulanır.

Dış hizmet alınan ve iş ortaklıkları kapsamındaki kuruluşlar hakkında da inceleme yapılarak işbu politika ihlali doğrulanırsa, Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Aklease İç Kontrol Başkanlığı’na bilgilendirme yapılır ve incelemeler neticesinde belirtilen kuruluşlar ile iş ilişkisi sonlandırılır.

Eğitim Faaliyetleri

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir araçtır. Uyum Birimi, politikanın etkin bir şekilde izlenmesi ve politikanın uygunluğu ve değerlendirilmesinden sorumludur. Eğitim çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu, Uyum Birimi’nin gözetiminde, İnsan ve Kültür Birimi tarafından planlanarak gerçekleştirilir. Eğitim; Uyum Birimi, İnsan ve Kültür Birimi ile yapacağı ortak değerlendirmeler ve İç Kontrol Başkanlığı’nın da görüşlerini alarak oluşturulur. Verilecek eğitim, Şirketimiz tüm çalışanlarını kapsar.

Şirket adına hareket eden tüm çalışanlar ve bireyler, Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası’nın başarılı olmasından sorumludur.

İZLEME VE KONTROL FAALİYETLERİ

İzleme ve kontrol faaliyetleri, yolsuzluk ve rüşveti önleme ve bu kapsamdaki karşılaşabilecek risklerin kontrol altında tutulabilmesi için yapılacak çalışmaları içermektedir. Bu çalışmalar, ulusal ve uluslararası düzeydeki yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele ilkeleri ve uluslararası alandaki en iyi uygulama örnekleri çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Riskli olarak tanımlanan tüm unsurlar sürekli olacak şekilde; iş birimleri, Uyum Birimi ve İç Kontrol Başkanlığı tarafından gözlem altında tutulmalıdır.

Şirketimizde yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele kapsamında her zaman için izlenecek ve kontrol edilecek işlemler şunlardır;

 • Hediye kabul edilmesi veya sunulması ile Temsil ve Ağırlama faaliyetleri ile ilgili, belirtilen işlemler kontrol altında tutulur.
 • Bağış ödemeleri (Siyasi Katkılar ve Hayır Kurumu Katkıları) ile ilgili, işbu politika ve Etik İlkelerimiz’de belirtilen esaslara göre hareket edilir ve kontrolleri yapılır.
 • Üçüncü taraflar ve iş ortaklıkları kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak, işbu politika ve Etik İlkelerimiz’de belirtilen esaslara göre hareket edilir ve kontrolleri yapılır.
 • Sponsorluk faaliyetlerinde, işbu politika ve Etik İlkelerimiz’de belirtilen esaslara göre hareket edilir ve kontrolleri yapılır.
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili, Şirketimiz tüm çalışanları ve işbu politika kapsamında tüm ilgili tarafların bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyet düzenlenir.
 • İstihdam ve personel değişiklikleri, Şirketimiz şube faaliyetleri ve kredi tahsis faaliyetleri ile ilgili, Şirketimiz Etik İlkeleri esaslarına göre hareket edilir.
 • İşbu politika’da belirtilen riskli hususların ihbar bildirimleri Şirket etik hattımız etik@aklease.com veya Akbank etik hattına etik@akbank.com ’a yapılır.

Yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele kapsamında, tespit edilen hususlar için Şirketimiz disiplin yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirler alınır.

Riskli olarak tanımlanan tüm unsurlarla ilgili yapılan bildirimler Uyum Birimi tarafından üç aylık dönemlerle üst yönetime sunulur.

YÜRÜRLÜK VE REVİZYON

Bu politikanın geçerli olduğu birimlerde çalışan tüm personel, Uyum Birimi ve İç Kontrol Başkanlığı gözetim ve eşgüdümü altında, dokümanda belirlenen prensiplerin uygulanmasından sorumludur.

Bu politika dokümanı yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu politikada yapılacak müteakip güncelleme ve değişiklikler ile diğer bütünleyici parçaların çalışanlarımıza tebliği şirket içi elektronik ortamlar vasıtasıyla yapılır.