Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Politikalar  >  Bilgilendirme Politikası
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Bilgilendirme Politikası

VİZYON

Şirketimiz bilgilendirme politikası, AKLease Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından bilinen Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bilgiler, Şirket’e ait her türlü bilgi, belge ve elektronik kayıt ve veriden oluşan “şirket sırrı” ve “ticari sır” dışındaki ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilgiyi kapsamaktadır.

AMAÇ

İşbu politika ile başta 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine uyumlu ve etkin bir iletişimin sağlanması amaçlanmıştır.

Bilgilendirme politikası ile Şirketimizin geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, strateji, hedef ve vizyonu ile ilgili gelişmelerin kamu, pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerine doğru, anlaşılabilir, eşit, şeffaf ve eksiksiz olarak, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermesine yardımcı olacak şekilde açıklanması amaçlanmaktadır

SORUMLULUKLAR

Hazırlayan

:

 Finansal Yönetim Bölümü

Görüş Veren Birimler 

:

 İç Kontrol Başkanlığı

Onaylayan

:

 Yönetim Kurulu

Yayımlayan

:

 Finansal Yönetim Bölümü

Kullanıcılar

:

 Tüm Aklease çalışanları ile Aklease adına çalışanlar bu dokümanın kapsamındadır.


TANIMLAR

6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu: Kanunun amacı; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu

BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu

KAPSAM VE İÇERİK

Ak Finansal Kiralama A.Ş. , kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin tüm uygulamaları, Şirketimiz Finansal Yönetim Bölüm Başkanı gözetiminde gerçekleştirir. Şirket bünyesinde içsel bilgiye erişimi olan çalışanlar görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları konusunda bilgilendirilir ve gizlilik kurallarına uymaları sağlanır.

KAMUNUN AYDINLATILMASI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

Ayrıca bilgilendirme talebinde bulunan kurumsal yatırımcılara elektronik posta gönderimi ve internet sitesi kanalıyla doğrudan bilgilendirme yapılmaktadır. İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Genel ilke olarak AKLease nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar.

Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

MALİ TABLOLAR

Mali tablo ve raporlar BDDK, SPK düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır, bağımsız veya sınırlı denetimden geçirilerek, süresi içinde KAP aracılığıyla kamuya açıklanır ve BDDK’ya iletilir. KAP’ta yayınlanmasının ardından mali tablolara Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan AKLease Faaliyet Raporu, sona eren mali yıla ilişkin olarak Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin bilgileri, finansal kiralama sektöründe ve ekonomide yaşanan gelişmeleri kapsamaktadır. Faaliyet raporu, yasal süresi içinde KAP’ta yayınlanarak kamuya açıklanmasının ardından Şirketimiz internet sitesinde yayınlanır.

İNTERNET SİTESİ

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında oluşturulan internet sitesine http://www.aklease.com/ adresinden ulaşılabilmektedir. Şirketimiz internet sitesinde AKLease hakkında genel bilgilerle birlikte finansal kiralama hizmetleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında Aklease ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmektedir.

Şirket’in, ortaklık yapısı, Şirket’in dönemsel finansal tabloları ve faaliyet raporları, yönetim kurulu ve yasal denetçileri, üst yönetim ekibi, ana sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri, bilgilendirme politikası, Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler, özel durum açıklamaları ve Şirket ile ilgili diğer bilgiler tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

YÜRÜRLÜK VE REVİZYON

Bu politikanın geçerli olduğu birimlerde çalışan tüm personel, Uyum Birimi ve İç Kontrol Başkanlığı gözetim ve eşgüdümü altında, dokümanda belirlenen prensiplerin uygulanmasından sorumludur.

Bu politika dokümanı yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu politikada yapılacak müteakip güncelleme ve değişiklikler ile diğer bütünleyici parçaların çalışanlarımıza tebliği şirket içi elektronik ortamlar vasıtasıyla yapılır.