Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Politikalar  >  İnsan Hakları Politikası
Bu yazıyı paylaşın
 
 

İnsan Hakları Politikası

AMAÇ

Aklease’ in sürdürülebilirlik anlayışı paralelinde, çağdaş ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratılması, insan hakları alanındaki yaklaşım ve ilkelerinin aktarılması, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve ilişkili olduğumuz diğer tüm paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde insan haklarına duyarlı ve bu ilkeler çerçevesinde davranılmasının sağlanması ve teşvik edilmesidir.

KAPSAM ve İÇERİK

Tüm Aklease çalışanları bu politikada yer alan ilke ve prensiplere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Ayrıca tüm iş ortaklarımızdan ve paydaşlarımızdan uygulanabilir ilkeler için bu politikaya uygun hareket etmeleri beklenir ve bunu izlemek için gerekli mekanizmalar kurulur.

SORUMLULUKLAR

Hazırlayan

 :

 İnsan ve Kültür Bölümü

Görüş Veren Birimler

 :

 Uyum Birimi

Onaylayan

 :

 Yönetim Kurulu

Yayımlayan

 :

 İnsan ve Kültür Bölümü

 

BAŞVURU REHBERLERİ ve REFERANSLAR

Aklease İnsan Hakları politikası; ilgili politika ve prensipler, yasal mevzuat ve uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan başvuru rehberleri ve referanslar ile uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

Aklease politika ve uygulama esasları

 • Aklease Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Etik İlkeler
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası
 • İnsan ve Kültür Uygulama Esasları
 • Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri
 • Ücretlendirme Politikası
 • Şiddete Sıfır Tolerans Politikası

Uluslararası kurumların prensip ve politikaları.

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz Prensipleri
 • Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri
 • Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Sözleşmeleri
 • Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi
 • OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

İlgili yasal düzenlemeler.

TEMEL İLKELERİMİZ

Aklease, çalışma hayatına ilişkin yasal mevzuat, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma hakları, insan hakları ve sosyal adalet temel ilkeleri başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme konusuna odaklanır ve özen gösterir.

İnsan hakları politikamız ve temel ilkelerimizi çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız ile şeffaflıkla paylaşırız, bu ilkelerin uygulanması ve geliştirilmesi için gönülden çalışırız.

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

Çalışanlarımızın sahip oldukları farklı kültür, tecrübe, düşünce biçimlerini ve deneyimlerini destekler; ırk, cinsiyet, inanç, din, dil, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, yaş, engellilik hali, medeni hal, cinsel yönelim gibi bireysel özelliklere dayalı ayrımcılık yapılamayacağını temel ilke olarak benimseriz.

İşe alım, performans değerlendirme, kariyer ve ücretlendirme süreçlerinde adaylarımızın ve çalışanlarımızın sahip olduğu uzmanlık ve yetkinlikler ile bireysel performansları temel ölçme ve değerlendirme kıstası olarak kabul edilir.

Tüm çalışanların sesini eşit şekilde duyabilmek amacıyla; şirket içi süreçler ve çalışmalarda farklı ekiplerden, farklı bireysel özelliklere sahip çalışanların katılımı gözetilir. Aklease’ de tüm çalışanlar fikirlerini açıkça ifade etmeleri için teşvik edilir ve herkesin fikrine saygı ile yaklaşılır.

Fırsat eşitliğinin sağlanması, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında temel ilke ve uygulamalarımıza “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası” nda yer verilmiştir.

Zorla Çalıştırmanın ve Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önüne Geçilmesi

Aklease, çocukların fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine, eğitim ve iyi yaşam haklarının ellerinden alınmasına neden olan çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmaktadır. Gönülsüz olarak ve tehdit altında çalışma olarak tanımlanan zorla çalıştırmanın her türüne karşıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşme ve tavsiye ilkeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulanmakta, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm iş ortaklarımızın bu doğrultuda hareket etmesi beklenmektedir.

Sağlıklı, Güvenli ve Çevreye Duyarlı İşyeri

Çalışanlarımızın iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler ile uyumlu şekilde gerekli tedbirleri alırız. Bu kapsamda olası riskler ile bunlara yönelik olarak alınan ve planlanan tedbirleri ve uygulamalarımızı periyodik olarak değerlendiririz. Aynı zamanda düzenli eğitimler ile çalışanlarımızın bilinç ve farkındalık seviyesini sürekli artırmayı hedefleriz.

Sürdürülebilirlik temelli bir çalışma ortamı yaratılması, teknolojinin getirdiği imkanlardan da yararlanarak operasyonlarımızın çevresel etkilerinin minimize edilmesi gibi çevreye duyarlı yaklaşımları benimseriz.

İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili politika, prensip ve uygulamalarımıza “ İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri”nde yer verilmiştir.

Taciz ve Şiddete Sıfır Tolerans

Çalışanlarımızın evde ve işyerinde güvende olmasının ve hissetmesinin çok önemli olduğuna inanır, bu paralelde güveni tehdit eden veya zedeleyen her türlü şiddet ve istismara karşı sıfır tolerans gösteririz. Güvenli ve destekleyici bir iş ortamını zedeleyen davranış ve durumlar ile karşılaşılması halinde de uygun yaptırımları uygulamayı taahhüt ederiz.

Evde güven, işyerinde güven politika, prensip ve uygulamalarımıza “ Şiddete Sıfır Tolerans Politikası” nda yer verilmiştir.

Çalışma Koşulları ve İş-Özel Yaşam Dengesi

Çalışma saatleri mevzuat ile uyumlu şekilde belirlenmiştir, gün içi molaların kullanılması, fazla mesailerin sınırlı kalması, izinlerin düzenli kullanılması gibi uygulamalar izlenir. Çalışanlarımızın sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkına saygı duyulur. Çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengesini sağlamalarına destek olmayı ve fiziksel, duygusal ve mental olarak iyi hissetmelerine katkı sunmayı hedefleriz.

Ücretlendirme

Aklease’de ücret politikası iç ve dış etkenler çerçevesinde ve rekabetçi şekilde belirlenir ve yan haklar da dâhil olmak üzere yasal düzenlemelere uyumlu şekilde ödenir.

Ücretlendirme politika, prensip ve uygulamalarımıza “Aklease Ücretlendirme Politikası”nda yer verilmiştir.

Gelişim Fırsatları Sağlanması

Çalışanlarımızın, kişisel ve profesyonel olarak kendilerini geliştirmeleri için imkan ve fırsatlar sunarız. Sürekli gelişim prensibi ile bugünün ve geleceğin gerekliliklerine uygun, çalışanlarımızın ihtiyaçlarına özel olarak kişiselleştirilmiş gelişim yolculukları tasarlar, yenilikçi eğitim metodolojileri ve deneyim paylaşımları ile çalışanlarımızın gelişimlerini destekleriz.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel bilgi ve verilerinin, özel hayatın gizliliği ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak korunması ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması için ilgili yasal düzenlemelere uyumlu şekilde gerekli önlemleri alır ve bu alanda üst düzey standartları uygulamayı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın günlük işleri sırasında kişisel verilerin korunması ile ilgili belirlenen tedbirlere ve düzenlemelere uyması beklenir, bu kapsamda da çalışanlarımız sürekli eğitim faaliyetleriyle desteklenir.

Müşterilerimiz İle İlişki ve Çalışmalarımız

Müşterilerimiz için yenilikçi ve katma değer sağlayan finansal çözümler üretmeyi hedefleriz. Ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, müşterilerin finansmanında ve yatırım kararlarının belirlenmesinde finansal değerlendirmelerin yanı sıra çevresel ve sosyal riskleri de dikkate alırız.

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikalarımız gereğince, yasal düzenlemeler, taraf olduğumuz sözleşmeler ve izlemeyi taahhüt ettiğimiz ilkeler çerçevesinde yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetleri yürüten veya çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma prensiplerine ve insan haklarına aykırı davranış ve faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan müşteriler finanse edilmez.

Ayrıca Aklease Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikasında yer alan limitlerin üzerindeki finansmanlarda projeleri çevresel ve sosyal etki değerlendirme sistemine tabi tutar, bu değerlendirme sonucunda bir risk tespit edilmesi durumunda müşterilerimizden gerekli tedbirleri almalarını bekleriz.

İnsan haklarına saygılı ticari ilişkiler kurulması amacıyla sürdürülebilirlik temelli bir müşterini tanı prensibi uygularız. Çevresel ve sosyal değerlerimizle uyumlu olacak şekilde iş ilişkisi kurulmasına azami özen gösterir; izleme ve kontrol sistemlerimiz ile müşterilerimizin sosyal değerlerimiz ile uyumlu işlemler yapıyor olmasını gözetiriz.

Tedarikçilerimiz İle İlişki ve Çalışmalarımız

Tedarikçilerimiz ile değer yaratan, şeffaf, sürdürülebilir, güvenilir ve kaliteli iş ilişkileri kurmak ana hedeflerimizden biridir.

Bu çerçevede;

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan tüm unsurların tedarikçilerimiz tarafından da uygulanması konusuna önem verir,
 • Ürün ve hizmetlerin temininde, topluma ve çevreye daha duyarlı sistemlerle çalışan tedarikçilere öncelik verir,
 • Hizmet alınan üçüncü taraf çalışanlarının iş ve çalışma koşullarını, uluslararası kuruluşlara karşı taahhütleri kapsamında değerlendirmek için çaba gösterir,
 • Sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejileri kapsamında çalışanlarımız ve paydaşlarımız için fırsat eşitliğinin sağlanmasını, dezavantajlı grupların desteklenmesini, kapsayıcı bir kültür için farkındalık yaratılmasını ve yaşatılmasını destekleyici politikaların belirlenmesini amaçlarız.

Diğer İş Ortaklarımız İle İlişki ve Çalışmalarımız

Diğer iş ortaklarımız ile olan çalışma ve ilişkilerimizde de temel ilkelere uyumlu davranılmasını gözetir, onları da bu yönde bir yaklaşım izlenmesi ve temel ilkelere uyum sağlamaları için teşvik ederiz.

UYGULAMA ve İZLEME

Çalışanlarımız, Yönetim Kurulu’nca onaylanan bu politikada yer alan prensip ve ilkelere tam uyum sağlanması, politikanın uygulanması için gerekli kontrol ve izleme mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi ile sorumludur.

Politikaya uyum sağlanmadığı durum, davranış ve işlemlerle karşılaşılması durumunda da etik@akbank.com / etik@aklease.com adresine e-posta gönderimi veya 212 385 77 77 no.lu telefon ile arayarak rapor edilmesi beklenmektedir.

YÜRÜRLÜK ve REVİZYON

Bu doküman ve dokümanda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.