İletişim

Anasayfa  >  İletişim  >  Kişisel Verilerin Korunması
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

​Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği Aklease olarak her zaman bizim için en önemli değerlerimizden biridir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bilgi güvenliği konusunda yapılan yasal düzenleme sonucu Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamı hakkında sizleri de bilgilendirmek isteriz.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Kurumumuz da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Kurumumuzun tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. Şirket işlemleri için üretilen müşteri numarası, sözleşme numarası gibi kişiyi tanımlayan veriler de Kişisel Veri olarak değerlendirilmektedir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi"dir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Aklease, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri İşleme Şartları

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Finansal Kiralama Kanunu, MASAK Mevzuatı vb.)
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. Aklease olarak biz de veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için en yakın şubemize veya Aklease Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. Detaylı başvurularınız için Veri Sahibi Talep Formu da kullanılabilmektedir.

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Aklease olarak işlediğimiz kişisel verilere dair aydınlatma metnimiz aşağıda sunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (“Aklease”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, varlık, finansal ürünleri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri, finansal bilgileri (Örn. Bilanço, mizan, krediler, rating, skoring, ödemeler, abone numaraları, harcamaları), finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (Örn. IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi), müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

 

Genel Müdürlük, Şubeler, Akbank, internet şubesi/sitesi, çağrı merkezi, dijital kanallarımız, iş ortaklarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Ak Finansal Kiralama A.Ş’nin sunduğu finansal kiralama faaliyetlerine ve bu kapsamda verdiği sigorta hizmetlerine ilişkin her bir ürün ve hizmetin tanıtım ve pazarlanabilmesi, bu ürün hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşteriye hitap eden finansal kiralama çeşitlerinin tespit edilebilmesi, müşteri ve finansal kiralama ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılabilmesi amacıyla ve yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde doğrudan müşteriden, müşterinin yetkililerinden (Örn. vekil, temsilci, veli) ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlardan (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Finansal Kurumlar Birliği) her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla kanallarımız (müşteri portalı, web sitemiz, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) ve destek hizmeti aldığımız veya iş ortaklığımız bulunan kurum ve kuruluşlar ve/veya doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından veya hizmet alıp verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebildiği kişisel veriler Veri Sorumlusu sıfatı ile Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından toplanmakta ve şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirttiğimiz amaçlar ve bu amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md.4’teki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

 

İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

 

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelerde yer alan erişim bilgilerini (örneğin; müşterinin kimliği, adresi, telefonu, elektronik posta adresi)tespite ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile BDDK, TCMB, MASAK ve diğer yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;

 

•            Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,

•            Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,

•            Risk analizi yapılması,

•            Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

•            İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

•            Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,

•            İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

•            Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

•            Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

•            BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,

•            Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

 

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

 

•            Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, aracılık ettiğimiz veya acente sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz, başta finansal kiralama hizmetleri olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,

•            Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,

•            Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,

•            Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,

•            Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

•            Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,

•            Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,

•            Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;

 

•            Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, tüm ürün ve hizmetlerin iştirakleri ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması,

•            Müşteri ve sektörel ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,

•            Finansal faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama, çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,

•            Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

•            Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

•            İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;

 

•            Hukuk işlerinin takibi,

•            Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla

 

Açık rızanın varlığı halinde;

 

•            AKLEASE’in sunduğu, aracılık ettiği veya acente sıfatıyla gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,

•            Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,

•            Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

•            Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

•            Şirketimiz faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,

•            Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla

 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md.4’te düzenlenen ilkelere uygun işlenmektedir. Açık rızanız; Genel Müdürlüğümüz, Şubelerimiz, Müşteri İletişim Merkezi ve tüm dijital kanallarımız aracılığı ile geri çekilebilir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Ak Finansal Kiralama A.Ş. nezdindeki kişisel veriler, finansal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla başta Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve tabi olduğumuz mevzuat hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereği yukarıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi mercilere, Bankacılık Kanunu madde 73/4’de düzenlenen finansal kuruluşlara, BDDK, KKB, SPK, TCMB, MASAK, SGK, İYS, Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, Finansal Kurumlar Birliği ve yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluşlara, hissedarlarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, acentesi olduğumuz şirketlere (Örn: Aksigorta), faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yapılan kuruluşlara, program ortaklarımıza, ortak marka çalışması yaptığımız taraflara ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilere, kredi ilişkisine girilen yurtiçi/yurtdışı bankalar ve finansal kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri ve amaçları kapsamında sınırlı ölçüde paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

KVKK hükümleri uyarınca, AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

•            Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•            Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•            Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•            Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

•            Kişisel verilerin yasal zorunluluklar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•            Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•            Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu kapsamda iletilen talepler AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Sabancı Center Kule 2 K:8-9 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca, şubelerimiz ve direkt kanallarımız aracılığıyla da başvurularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.